Avyu chiachi
Phuahtu: J. Vialua
Satu(te): J. Vialua

Chhâkha thyu lia vaw lai hra bao na
Paw hawh ei vaw ly tua nô nâ e
Thyudyu pawna â raoh lei vâ
Dyhchâ khôhphei na kiasai chi

Ei rohpady ei khiahlôh nâ lie
Tahmâ lyuhbie paru naw hlâ chi
Ei chhôhso lôh na zapalie chi
Khâpa lôhpi ma na phao tly i?
Vaw kua hra maw la aryh thai khao vei
Nawh-hly a pyh pakhâh khai pi
Âvyu Chiahchi hawh dei paw khoh tyh vâpi

Dyhchâ khôhphei na kia nokha
Bâh lia chângieh ngâpa ei khoh
A ryh thai khao vei nawhnai kei châ
Vâ leipa hawh na khôsai chi

Ei rohpady ei khiahlôh nâ lie
Tahmâ lyuhbie paru naw hlâ chi
Ei chhôhso lôh na zapalie chi
Khâpa lôhpi ma na phao tly i?
Vaw kua hra maw la aryh thai khao vei
Nawh-hly a pyh pakhâh khai pi
Âvyu Chiahchi hawh dei paw khoh tyh vâpi

Vaw kua hra mawh la aryh thai khao vei
Nawh-hly a pyh pakhâh khai pi
Lyuhbie paryh heih mawh sih la
Rairao chhôhso chhâna a pasa aw
Âvyu Chiahchi hawh dei paw khoh tyh vâpi

Ei rohpady ei khiahlôh nâ lie
Tahmâ lyuhbie paru naw hlâ chi
Ei chhôhso lôh na zapalie chi
Khâpa lôhpi ma na phao tly i?
Vaw kua hra maw la aryh thai khao vei
Nawh-hly a pyh pakhâh khai pi
Âvyu Chiahchi hawh dei paw khoh tyh vâpi


   Facebook      Twitter    :    Views(430)